Nginx访问日志(access_log)实践指南

Nginx访问日志(access_log)实践指南

一、Nginx访问日志介绍 Nginx软件会把每个用户访问网站的日志信息记录到指定的日志文件里,供网站提供者分析用户的浏览行为等,此功能由ngx_http_log_module模块负责。 ...
阅读 527 次
Nginx技术的深入剖析

Nginx技术的深入剖析

Nginx软件模块说明 1)Nginx核心功能模块 Nginx核心功能模块负责Nginx的全局应用,主要对应主配置文件的main区块和Events区块区域,这里有很多Nginx必须的全局参数配...
阅读 345 次